Notes on lesson on शब्द र शब्दवर्ग | kullabs.com

शब्द र शब्दवर्ग

Notes

शब्दको परिचय र वर्गीकरण

स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुने भाषाको सबैभन्दा सानो अर्थपूर्ण एकाइलाई शब्द भनिन्छ। शब्द र पदलाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ तर यी दुवैमा पनि सुक्ष्म भिन्नता छ।