Notes on lesson on छिमेकी | kullabs.com

छिमेकी

कथा

Notes

अक्षर

वर्णभन्दा माथिल्लो भाषिक एकाइलाई अक्षर भनिन्छ अर्थात श्वासप्रवाहको खास गति वा झट्कामा उच्चारित हुने ध्वनी समूहलाई अक्षर भन्निन्छ। यस नोट भित्र अक्षर संरचनाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। साथै अक्षर संरचना देखाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।