Notes on lesson on मधुमालतीको कथा | kullabs.com

मधुमालतीको कथा

कथा

Notes

लेख्य चिन्ह र तिनको प्रयोग

यस नोटमा लेख्य चिन्ह र तिनको प्रयोगको बारेमा व्याख्या गरिएको छ|

शब्दवर्ग

नामिक पदसँग जोडिएर वा सम्बन्धित भएर वाक्य भित्रका अन्य पदहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने विभक्ति बाहेकका अव्यय शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ| यस नोटमा नाम्योगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातको बारेमा व्याख्या गरिएको छ|