Notes on lesson on मानुषी | kullabs.com

मानुषी

कविता

Notes

पदक्रम

वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरु पद हुन्| वाक्यमा पदहरुको उचित स्थान पदक्रमा हो| वाक्यमा पदहरुलाई उचित क्रममा राखेर प्रयोग गर्नु पदक्रमको प्रयोग हो| यस नोटमा पदक्रमको बारेमा लेखिएको छ|