Notes on lesson on आलु | kullabs.com

आलु

निबन्ध

Notes

पद सङ्गति

वाक्यमा नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया र क्रियायोगी पदहरु हुन्छन्| ती पदहरुका बीच लिङ्ग, वचन, पुरुष, र आदर जस्ता व्याकरणात्मक कोटिमा हुनु पर्ने मेललाई व्याकरणमा पद सङ्गति भनिन्छ| यस नोटमा पद सङ्गतिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ|