Notes on lesson on हारजित | kullabs.com

हारजित

कथा 

Notes

सरल वाक्यका प्रकार

यस नोटमा सरल संयुक्त र मिश्र वाक्यका प्रकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ|