Notes on lesson on नालापानीमा | kullabs.com

नालापानीमा

नाटक 

Notes

वाक्यान्तरण

वाक्यलाई एउटा ढाँचाबाट अर्को ढाँचामा परिवर्तन गर्नु वाक्यान्तरण हो| यस नोटमा वाक्यान्तरणको पहिचान र प्रयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ|

ध्रुवीयता (करण, अकरण)

ध्रुवीयता भनेको सकारात्मक र नकारात्मक हो| यस नोटमा ध्रुवीयताका आधारमा वाक्यान्तरण तात्पर्य र अकरणमा वाक्यान्तरणको बारेमा लेखिएको छ|